Privacy statement

Privacy statement Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding

Mies Schoneveld, handelend onder de naam Mies Schoneveld Uitvaartbegeleiding verzorgt, regelt en organiseert in uw opdracht de uitvaart van uw dierbare.

Ik hecht grote waarde aan een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens en een goede beveiliging daarvan. In dit privacystatement leg ik u uit welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik, met welk doel ik dit doe en wat uw rechten zijn. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens houd ik mij aan de eisen die door de wet worden gesteld.

Waar gebruik ik uw gegevens voor

Om de opdracht voor de uitvaart conform uw wensen te kunnen uitvoeren deel ik uw persoonlijke gegevens met organisaties bij de uitvaart betrokken worden, zoals b.v. een begraafplaatsorganisatie of crematorium, de drukker, de gemeente van overlijden of kerken, en indien van toepassing de verzekeraars om uitvaartpolissen te verwerken.

Leveranciers en derden, zoals de vervoerder, de bloemist ontvangen uitsluitend persoonlijke gegevens die hiervoor vereist zijn, zoals een naam, maar krijgen hierbij nooit gegevens die tot u persoonlijk zijn terug te leiden.
De door u verstrekte gegevens worden verder enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van de uitvaart uit te voeren. Deze contacten werken uitsluitend in mijn opdracht en mogen uw gegevens alleen in het kader van die opdracht gebruiken.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien u hiervoor geen toestemming heeft gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Ik zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Na de uitvaart zullen uw gegevens nog voor de duur van maximaal zeven jaar worden bewaard in verband met administratieve doeleinden en b.v. voor het organiseren van bijeenkomsten voor nabestaanden. Na deze periode worden uw persoonsgegevens door mij verwijderd.

Welke gegevens zijn nodig

Het gaat om de persoonsgegevens van diegene die de opdracht geeft voor het uitvoeren van de uitvaart (opdrachtgever). Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan men u kan identificeren, of die aan u gekoppeld kunnen worden.

Volledige naam Woonadres
Postcode/ plaats Telefoonnummer E-mailadres
Relatie tot de overledene Indien nodig: Geboortedatum

IBAN en naam rekeninghouder

Websites van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met

mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, om er zeker van te zijn dat er goed met uw gegevens wordt omgegaan.

Wijzigingen in dit privacystatement

Dit privacystatement kan ik van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw rechten

Indien u een uitvaart bij mij heeft ondergebracht, kunt u mij een verzoek toesturen om de gegevens die u aan mij hebt doorgegeven in te zien, te wijzigen, te verwijderen, te beperken of om een export van uw data te ontvangen.
Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u via het contactformulier op mijn website of telefonisch contact met mij opnemen. Wanneer u een verzoek bij mij indient, bijvoorbeeld om uw gegevens te verwijderen, kan ik u vragen om uw identiteit te bevestigen, bijvoorbeeld door een aantal controlevragen te stellen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u graag verder als u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt via de website contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u vragen heeft

U kunt op verschillende manieren contact met mij opnemen en uw gegevens inzien: Via het contactformulier op mijn website
Telefonisch of Mondeling

Wanneer u naar aanleiding van dit privacy statement vragen hebt dan kunt u die richten aan Mies Schoneveld

Voor het laatst gewijzigd op november 2018.